Privātuma politika

Politika ir izstrādāta personas datu apstrādei Latvijas Tirgotāju savienības (turpmāk – LaTS) biedru internetveikalā.  Šī Politika nav piemērojama citiem LaTS biedru sniegtajiem pakalpojumiem.

Ja Jūs, reģistrējoties interneta vietnē  www.e-latts.lv, izvēlaties sniegt LaTS biedriem www.e-latts.lvsavus personas datus, Jūs sniedzat mums tiesības kā personas datu apstrādes Pārzinim (turpmāk – Pārzinis) šos datus apstrādāt atbilstoši šīs Politikas (turpmāk – Politika) un LaTs biedru internetveikala Distances līguma attālinātai preču pirkšanai-pārdošanai (turpmāk –Līgums) noteiktajiem personas datu apstrādes apmēriem, veidiem un mērķiem.

Mēs Jūsu personas datus apstrādājām likumīgi, godprātīgi un Jums pārredzamā veidā, tikai šajā Politikā un Distances līgumā noteiktajiem nolūkiem, nodrošinot atbilstošu datu drošību un ievērojot   visas Regulā[1] noteiktās prasības. Mēs apkopojam Līguma un šīs Politikas īstenošanai nepieciešamos minimālos personas datus. Šajā Politikā ir ietverta visa informācija par Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam un šo datu apstrādi. Lūdzam iepazīties ar šo Politiku pirms Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu personas datiem.

Šī Politika un Distances līgums var tikt mainīti, papildināti un atjaunoti. interneta vietnē  www.e-latts.lv vienmēr ir pieejama spēkā esošā Privātuma politikas versija.

Mēs nevarēsim Jums nodrošināt attālinātās pārdošanas pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi), ja Jūs neakceptējat šo Politiku un Līgumu.

  1. Kādēļ un kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam?

Jūsu profila jeb konta izveidošana tiešsaistes veikalā

Reģistrējoties interneta vietnē www.e-latts.lv, jums ir jāpiekrīt Līgumam un šai Politikai. Ja Jūs neiesniedzat Pakalpojuma izpildīšanai nepieciešamos Jūsu personas datus[2], Jūs nevarēsiet noslēgt Līgumu un izmantot mūsu sniegtos Pakalpojumus. Reģistrējoties, Jūs noslēdzat Līgumu un apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un, ka Jūs neesat jaunāks par 18 gadiem. Jūsu iesniegto personas datu precizitāte un pareizība pilnībā ir Jūsu atbildība, gadījumā, ja Jūs būsiet norādījuši citas personas datus, tad pretenziju gadījumā LaTS biedri saglabā tiesības vērsties pie Jums ar regresa prasību.

Lai Jūs varētu izmantot reģistrētiem lietotājiem piemērotos Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem un šīs Politikas nosacījumiem, reģistrējoties interneta vietnē www.e-latts.lv, pēc Līguma noslēgšanas tiek izveidots unikāls Jūsu lietotāja profils jeb konts, pēc kura mēs Jūs identificēsim kā reģistrētu interneta vietnes www.e-latts.lv lietotāju atbilstoši Jūsu iesniegtajiem personas datiem. Mēs Jūs atpazīsim, kad, piemēram, Jūs velēsieties atjaunot vai mainīt savus datus u.c.

Jūsu norādītos kontaktinformācijas datus varam izmantot saziņai ar Jums Līguma saistību izpildē, piemēram, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, pretenzijām, sniedzot svarīgu informāciju par Pakalpojumiem, to sniegšanu vai šīs Politikas izmaiņām, sazinoties ar Jums Pakalpojumu sniegšanas precizējumiem vai Līguma izpildes sarežģījumiem, u.tml.

Jūsu norādītiem personas datiem ir jābūt precīziem un pareiziem. Ja Jūs norādīsiet nepareizus personas datus, tos neatjaunosiet izmaiņu gadījumā, mums var rasties grūtības nodrošināt Jūsu tiesības, Līguma saistību izpildi un Pakalpojumu sniegšanu Jums. Kaitējums, kas Jums radīsies tā iemesla dēļ, ja būsiet norādījis nepareizus vai neprecīzus personas datus, pilnībā ir Jūsu atbildība.

Ja mainās Jūsu iesniegtie dati, Jums nekavējoties mūs par to ir jāinformē, izmainot attiecīgos personas datus Jūsu reģistrētā lietotāja profilā interneta vietnē www.e-latts.lv.

Mums nav iespēju pārbaudīt Jūsu nodoto personas datu pareizību un precizitāti. Reģistrējot Jūsu profilu un noslēdzot Līgumu, mēs uzskatām, ka Jūsu iesniegtie personas dati ir precīzi un pareizi.

Līgumam nepieciešamie dati

Personas datu kategorijas, piemēri

Jūsu vārds, uzvārds, adrese (pilsēta, ielas vai mājas Nr., dzīvokļa Nr.), e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, noslēgšana un izpilde, kā arī mūsu juridisko interešu aizstāvība.

Datu apstrādes termiņš

Visu periodu, kamēr ir spēkā Līgums un Jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus. Ar Jums noslēgto Līgumu un pierādījumus par to noslēgšanu mēs varam uzglābāt arī ilgāku laiku, kamēr noilgst saistību prasījumi, kas var izrietēt no līgumsaistībām, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas juridiskās intereses pret mums izteiktajām pretenzijām, prasījumiem vai prasībām.

Jūsu pirkuma datu apstrāde

Nodrošinot Pakalpojumus mēs apstrādājām Jūsu pirkuma datus – naudas samaksu par piegādājamo/ izsniegto preci vai naudas atmaksāšanu par atgriezto preci, piešķirtās atlaides, grāmatvedības attaisnojuma dokumentos (rēķini, pavadzīmes u. tml.) norādāmo pirkšanas – pārdošanas darījuma informāciju saskaņā ar saistošo Latvijas Republikas normatīvo aktu (piemēram, Pievienotās vērtības nodokļa likuma, likuma “Par grāmatvedību”) prasībām grāmatvedības attaisnojuma dokumentos norādāmajiem personas datiem.

Pakalpojumu administrēšanas mērķim apstrādājamie Jūsu pirkuma dati:

Personas datu kategorijas, piemēri

Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pirkuma datums un laiks, piegādes adrese, piegādes datums un laiks, paraksts, preču nosaukumi, daudzumi, cenas un piešķirtās atlaides, pirkumu apmaksas metode un maksājuma informācija.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu noslēgtais Līgums un izveidotais profils, lai izpildītu Līguma saistības un mums piemērojamos juridiskos pienākumus, kā arī aizsargātu mūsu juridiskās intereses.

Datu apstrādes termiņš

Grāmatvedības attaisnojuma dokumenti - 5 gadi pēc pirkuma operācijas veikšanas un preču pavadzīmes parakstīšanas dienas, ja termiņam beidzoties nav celta jebkāda veida prasība pret mums. Pirkumu darījumu apliecinošos grāmatvedības attaisnojuma dokumentus mēs varam uzglābāt arī ilgāk par iepriekš minētiem 5 gadiem, kamēr noilgs saistību prasījumi, kas var izrietēt no Līguma saistībām un/vai, ja tas ir nepieciešams mūsu juridisko interešu aizstāvībai pret mums izteiktajām pretenzijām, prasījumiem vai prasībām.

Pēc datu glabāšanas termiņa beigšanās mēs datus neatgriezeniski izdzēšam un/vai anonimizējam.

Jūsu profila pārvaldīšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu pārvaldīt Jūsu profilu interneta vietnē www.e-latts.lv.

Jūsu reģistrāciju interneta vietnē www.e-latts.lv ir saņemta, kad Jūs veicat lietotāja profila izveidošanai noteiktās darbības atbilstoši Līgumam un šai Politikai un apstiprināt reģistrāciju.

Lietotāja profila dati:

Personas datu kategorijas, piemēri

Interneta vietnē www.e-latts.lv reģistrēšanās laikā norādītie dati, dati par pievienošanos profilam, darbības lietotāja profilā, tai skaitā pārlūkošanas dati (IP adrese, pievienošanās un pārlūkošanas tehniskā informācija).

Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu noslēgtais Līgums un izveidotais lietotāja profils, lai izpildītu Līguma saistības, kā arī mūsu juridisko interešu aizstāvība.

Datu apstrādes termiņš

Visu profila lietošanas laiku vai ilgāk, ja tas ir nepieciešams mūsu juridisko interešu aizstāvībai pret mums vērstu pretenziju, prasījumu vai prasību gadījumos.

Datu profilēšana Jūsu internetveikala profila pārvaldīšanai

Pārvaldot Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Līgumam un šai Politikai, mēs varam izmantot automatizētu personas datu analīzi un lēmumu pieņemšanu, ieskaitot Jūsu profilēšanu. Mēs varam grupēt un analizēt Jūsu datus pēc Jūsu iegādātajām precēm un/ vai ņemot vērā citas Jums raksturīgas pazīmes (piemēram, adresi, u.c.). Tas tiek darīts arī tāpēc, lai identificētu iespējamos draudus, krāpšanu, nelikumīgas darbības, kā arī saglabātu atbilstību un aizsargātu sistēmu un tās datus no neatļautām izmaiņām. Apstrāde ir nepieciešama mūsu juridisko interešu aizstāvībai.

Ja Jūs iebilstu pret automatizētu Jūsu datu analīzi un profilēšanu šajā Politikas sadaļā minētajiem mērķiem, mēs ņemtu vērā Jūsu iebildumus, tomēr, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas prasības, Jūsu iebildums var nozīmēt to, ka mēs nevarēsim sniegt Jums Pakalpojumus.

Piedāvājumu un informācijas sniegšana

Ja, reģistrējoties interneta vietnē www.e-latts.lv, Jūs piekritāt saņemt no mums piedāvājumus savā e-pastā vai savā mobilajā telefonā, tad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, sniedzot Jums piedāvājumus un informāciju, piemēram, informāciju par vispārīgiem jaunumiem, informāciju par mūsu piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām, aicinājumiem piedalīties akcijās un loterijās, kā arī jautāsim Jūsu viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem un mūsu precēm u.c. Piedāvājumus un informāciju mēs sniedzam Jūsu profilā un citā Jūsu profilā izvēlētā veidā, piemēram, e-pastā, SMS īsziņā uz Jūsu norādīto telefona Nr.

Ja nevēlaties, lai mēs Jums sūtītu piedāvājumus un/vai jaunumus, Jūs varat nedot mums savu piekrišanu. Jebkurā brīdī Jūs varat šo piekrišanu atsaukt vai mainīt Jūsu izvēlētos piedāvājumu un informācijas saņemšanas veidus. Jūsu atteikums saņemt piedāvājumus un informāciju netraucēs izmantot Pakalpojumus un Līguma saistību izpildi.

Piedāvājumu un informācijas sniegšanai apstrādājamie personas dati:

Personas datu kategorijas, piemēri

Jūsu vārds, e-pasta adrese un (vai) tālruņa numurs.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu piekrišana saņemt piedāvājumus un mūsu juridisko interešu aizstāvība.

Datu apstrādes termiņš

Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana saņemt piedāvājumus un informāciju. Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku laiku pēc Jūsu piekrišanas atsaukšanas, ja tas ir nepieciešams mūsu juridisko interešu aizstāvībai pret mums izteiktajām pretenzijām, prasījumiem vai prasībām.

Datu profilēšana individuālo piedāvājumu sniegšanai

Ja, reģistrējoties interneta vietnē www.e-latts.lv, Jūs izvēlējāties saņemt individuālos jeb personalizētos piedāvājumus atbilstoši Jūsu pasūtījumu vēsturei, un piekritāt personas datu apstrādei profilēšanas nolūkā, lai mēs pēc iespējas labāk iepazītu Jūsu pirkšanas preferences, tad mēs automātiski  analizēsim un profilēsim Jūsu personas datus, ņemot vērā Jūsu pirkšanas paradumus un/vai citas pazīmes, piemēram, piegādes adresi, noteiktu preču pirkumus u.c.

Šajā gadījumā Jūs iegūstat iespēju saņemt personalizētus piedāvājumus un speciāli Jums paredzētas priekšrocības, piemēram, atlaides Jūsu iecienītām precēm, ievērojot Jūsu pirkšanas vajadzības.

Ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu dati tiktu profilēti, sniedzot Jums individuālos piedāvājumus, Jūs varat nedot mums savu piekrišanu vai, ja Jūs esat devis savu piekrišanu individuālo piedāvājumu saņemšanai, tad jebkurā laikā Jūs varat no tiem atteikties. Jūsu atteikums saņemt individuālos piedāvājumus netraucēs Jums izmantot Pakalpojumus un Līguma saistību izpildi, taču Jūs nevarēsiet saņemt individuālos piedāvājumus un Jums aktuālo individuālo informāciju.

Individuālo piedāvājumu sniegšanas mērķim apstrādājamie personas dati:

Personas datu kategorijas, piemēri

Jūsu vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, pirkumu dati (pirkuma datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, kopējā pirkuma cena), Jums piedāvāto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu piekrišana personas datu profilēšanai ar nolūku sniegt Jums individuālus piedāvājumus, kā arī mūsu juridisko interešu aizstāvība.

Datu apstrādes termiņš

Kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana datu profilēšanai ar nolūku piedāvāt Jums individuālos jeb personalizētos piedāvājumus. Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāk, pēc Jūsu piekrišanas atsaukšanas, ja tas ir nepieciešams mūsu juridisko interešu aizstāvībai pret mums izteiktajām pretenzijām, prasījumiem vai prasībām..

Statistika, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpēte

Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot mūsu komercdarbībai nepieciešamos pārskatus, mēs izmantojam automatizētu datu analīzi. Analīzes laikā mēs izmantojam nepersonalizētus datus un neapstrādājam Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un citu Jūs individualizējošu informāciju. Datu analīze statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati (adrese un pirkuma dati) palīdz mums pieņemt būtiskus komercdarbības lēmumus par mūsu pircēju vajadzībām, atbilstoša preču sortimenta veidošanu, cenu veidošanu, u.tml.

Šo datu analīzes darbības neietekmē Jūsu likumīgās vai līdzīga rakstura intereses, kā arī tas neietekmē turpmāko Pakalpojumu un Jūsu noslēgtā Līguma saistību izpildi.

Statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati:

Personas datu kategorijas, piemēri

Adrese, pirkuma dati (pirkuma datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, kopējā pirkuma cena, piešķirto atlaižu summa).

Datu apstrādes juridiskais pamats

Mūsu juridiskās intereses ir analizēt pirkumu datus konkrētā reģionā pēc klientu adresēm un sagatavot mūsu komercdarbībai nepieciešamās pārskatus, lai vērtētu mūsu komercdarbību un radītu ieguvumus gan Jums kā klientam, gan mūsu komercdarbībai.

Datu apstrādes termiņš

5 gadi no pasūtījuma izdarīšanas brīža.

Jūsu pieprasījumu, sūdzību, lūgumu un atsauksmju apkalpošana

Mēs izmantosim Jūsu personas datus, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, sūdzībām, lūgumiem un Jūsu atsauksmju (turpmāk – Pieprasījums) pārvaldībai.

Jūsu datus izmantojam tikai tam nolūkam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Jūsu Pieprasījumu, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, atrisināt Jūsu izteiktos lūgumus vai prasījumus. Jūsu sniegto atsauksmju datus mēs varam analizēt, lai uzlabotu mūsu darbības un Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā Jūsu sniegto viedokli un piedāvājumus.

Pieprasījumu apstrādājamie dati:

Personas datu kategorijas, piemēri

Jūsu nosauktie identifikācijas un kontaktinformācijas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, adrese, dzimšanas datums u.tml.;

Jūsu Pieprasījuma saturs – gadījums, kura sakarā vēršaties, tā apstākļi, datums, vieta, Jūsu lūgums, prasība vai atsauksme, prece un/vai cita Pieprasījumā sniegtā informācija;

Citi ar Pieprasījumu iesniegtie dokumenti un/vai dati: piemēram, preces pirkšanas - rēķina/preču pavadzīmes dati, preces fotogrāfijas;

Telefonsarunas ieraksts, ja vēršaties uz mūsu klientu apkalpošanai paredzēto Palīdzības tālruņa Nr.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Mūsu juridisko pienākumu izpilde attiecībā uz Jūsu pieprasījumiem, kā arī mūsu juridiskās intereses vērtēt Jūsu kā mūsu klienta atsauksmes ar nolūku uzlabot mūsu darbības un sniegto pakalpojumu kvalitāti, un mūsu juridisko interešu aizstāvība.

Datu apstrādes termiņš

Līdz 12 mēnešiem. Jūsu prasījumus par precēm mēs varam uzglābāt arī ilgāku laika periodu par 12 mēnešiem, kamēr noilgs saistību prasījumi, kas var izrietēt no Līguma saistībām un/vai, ja tas ir nepieciešams mūsu juridisko interešu aizstāvībai pret mums izteiktajām pretenzijām, prasījumiem vai prasībām. Ja saistībā ar Pieprasījumu tiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Jūsu datus varam uzglabāt ilgāk, līdz beigsies tiesību aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un/ vai stāsies spēkā gala nolēmums.

  1. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši vienam vai vairākiem zemāk minētiem juridiskiem pamatiem:

- Jūsu piekrišana;

- Līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, noslēgšana un izpilde;

- Mūsu juridiskās intereses;

- Mūsu juridisko pienākumu pildīšana.

Jūsu personas datus galvenokārt mēs iegūstam tikai no Jums. Jūs iesniedzat mums datus, reģistrējoties interneta vietnē www.e-latts.lv, kā arī izmantojot Pakalpojumus un iesniedzot Pieprasījumus. Jūsu Pieprasījuma izskatīšanai nepieciešamos datus mēs varam sasaistīt ar mūsu esošajiem un/ Jūsu Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem, piemēram, pirkuma operāciju datiem, Jūsu profila lietošanas vēsturi u.tml.

  1. Kā mēs glabājam un iznīcinām Jūsu personas datus?

Noslēdzoties šajā Politikā noteiktajiem Jūsu datu apstrādes termiņiem mēs Jūsu datus neatgriezeniski iznīcināsim vai Politikā norādītajos gadījumos anonimizēsim, izņemot zemāk minētos apstākļus, kad Jūsu personas dati var tikt uzglabāti ilgāk līdz attiecīgā procesa (administratīvo pārkāpumu procesa, kriminālprocesa) nodošanai tiesībsargājošajai institūcijai vai līdz tās galīgajam nolēmumam:

- dati ir nepieciešami pienācīgai strīda vai sūdzības izskatīšanai;

- dati ir nepieciešami, lai mēs varētu aizsargāties pret pretenzijām, prasījumiem vai prasībām un īstenot savas tiesības;

- ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu rīcību, kuras sakarā tiek veikta izmeklēšana;

- ilgāks personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem

- pastāvot citiem tiesību aktos noteiktajiem pamatojumiem.

  1. Kādos gadījumos un kam mēs atklājam Jūsu personas datus?

Jūsu datus, kas nepieciešami konkrēta uzdevuma izpildei, varam nodot apstrādei personas datu saņēmējiem – personām, kas palīdz mums izpildīt un pārvaldīt Pakalpojumu sniegšanu un ar klientu Pieprasījumu pārvaldīšanu saistītos pakalpojumus. Tādas personas var būt IT datubāžu pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzēji, datubāžu programmatūras piegādātāji, datu glabāšanas pakalpojumu sniedzēji, preču piegādes pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji u.tml. Personas datu saņēmēji, nodrošinot Jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un saskaņā ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem nolūkiem un/vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas,

Ja Pieprasījumā aprakstītais gadījums tiks atzīts par apdrošināšanas gadījumu, Jūsu Pieprasījumu un datus nodosim apdrošināšanas sabiedrībai, kurā esam apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību, mantu vai kura sniedz mums citu ar Jūsu Pieprasījumā minēto gadījumu saistītu apdrošināšanas segumu. Apdrošināšanas sabiedrības darbojas kā neatkarīgi datu pārziņi un Jūsu datus apstrādā saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības nosacījumiem un noteikumiem.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām un/vai uzraugošām Valsts varas, pašvaldības vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai, prokuratūrai, tiesai vai kontrolējošām un/vai uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pamatoti pieprasot un/vai tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai tiesību aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību vai tiesībsargājošo iestāžu un/vai mūsu tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un mūsu resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskās prasības, u.tml.

Izmantojot interneta vietnes analīzes pakalpojumu, piemēram, Google Analytics, ko lieto, lai noteiktu, kā Jūs pārlūkojat interneta vietnē www.e-latts.lv sniegto informāciju, ar Jūsu anonimizētajiem datiem varam apmainīties ar personām, kas pamatojas uz šo informāciju vērtē, kā tiek pārlūkota interneta vietne, gatavojot vietnes apstrādātājiem paredzētās atskaites par interneta vietnes darbību un sniedzot citus ar interneta vietnes un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. Plašāku informāciju par to varat izlasīt pārlūkprogrammas sīkfailu politikā.

  1. Kādā ģeogrāfiskajā teritorijā mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mēs nenododam Jūsu personas datus trešajām valstīm.

Gadījumā, ja Pakalpojumu sniegšanai vai komunikācijai izmantojam Google Analytica pakalpojumus, tad attiecībā uz datu nodošanu uz 3 valstīm attiecīgie pakalpojuma sniedzēji ir uzskatāmi par trešo personu un aicinām iepazīties ar šo pakalpojumu sniedzēju privātuma politikām.

  1. Kādas ir Jūsu tiesības?

Jūs brīvi varat izmantot visas Datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās tiesības. Mēs nodrošinām iespēju Jums tās izmantot:

Tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs pārvaldām

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes laika periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, to nozīmi un sekām attiecībā uz Jums.

Ja esat interneta vietnes www.e-latts.lv reģistrētais profila lietotājs, Jūs varat jebkurā brīdī savā lietotāja profilā iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un saņemt Jums izrakstītos faktūrrēķinus par pēdējiem 2 mēnešiem.

Ja šajā Politikā, interneta vietnes www.e-latts.lv sniegtā informācija Jums nav pietiekama vai vēlaties saņemt pirkumu vēsturi par ilgāku nekā 2 mēnešu periodu, Jūs varat vērsties pie mums šajā Politikā norādītājos saziņas veidos.

Tiesības atcelt piekrišanu

Gadījumos, kad Jūsu datus apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Savas piekrišanas Jūs varat mainīt (tās atsaukt vai atjaunot), iesniedzot Jūsu atbilstoši atjauninātu reģistrācijas informāciju par dotajām piekrišanām, mainot piekrišanu nosacījumus savā reģistrētā lietotāja profilā vai vēršoties pie mums šajā Politikā norādītājos saziņas veidos.

Mēs pārtrauksim uz piekrišanas pamata apstrādāt datus, ja Jūsu piekrišana tiks atsaukta un atbilstoši šai Politikai šos datus neatgriezeniski dzēsīsim vai anonimizēsim.

Tiesības nepiekrist ar juridiskām interesēm pamatotai Jūsu personas datu apstrādei

Jums ir tiesības iebilst ar mūsu juridiskām interesēm pamatotai Jūsu personas datu apstrādei, tomēr, tas var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi mūsu juridisko interešu aizstāvībai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Jums turpināt izmantot Pakalpojumus un Līguma darbība tiks izbeigta.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos noteiktiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu juridisko interešu aizstāvībai, u.c.), Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums Pakalpojumu sniegšanu un Līguma saistību izpildi.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Tiesības labot personas datus

Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas brīdī norādītie dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot, veicot savu datu labošanu savā profilā interneta vietnē www.e-latts.lv vai vēršoties pie mums šajā Politikā norādītājos saziņas veidos.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu apstrādes/aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs lūdzam vispirms vērsties pie mums. Jums arī ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu Valsts inspekcija.

Tiesības pārnest Jūsu personas datus

Jums ir tiesības pārnest citam datu pārzinim Jūsu personas datus, ko apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu un kuru apstrāde tiek veikta, piemērojot automatizētus līdzekļus. Šos datus mēs Jums iesniegsim mūsu sistēmās izmantojamā datorlasāmā formātā vai pārsūtīsim Jūsu norādītajam citam datu pārzinim, ja mums būs nepieciešamās tehniskās iespējas un Jūs to vēlēsieties.

Ja vēlaties pārcelt Jūsu personas datus citam pārzinim, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Tiesības izdzēst Jūsu personas datus

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos noteiktiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami noteiktajiem to apstrādes nolūkiem u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Ja Jūs pārtrauksiet izmantot interneta vietnē www.e-latts.lv esošos Pakalpojumus, Jūsu profilā reģistrētie dati tiks neatgriezeniski izdzēsti un pārējie Jūsu personas dati neatgriezeniski izdzēsti vai anonimizēti, pēc 24 mēnešiem no Jūsu kā reģistrētā lietotāja pēdējās aktivitātes interneta vietnē www.e-latts.lv.

  1. Kā mēs apstrādājam Jūsu pieprasījumus?

Personas datu aizsardzībai no nelikumīgas atklāšanas mums ir jāpārliecinās par Jūsu identitāti, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu interneta vietnes www.e-latts.lv lietotāja profilā reģistrētos aktuālos datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numuru), kurus pēc tam salīdzināsim ar attiecīgajiem reģistrētā lietotāja datiem. Veicot šo pārbaudi, mēs varam izsūtīt kontroles īsziņu vai e-pastu uz reģistrācijas anketā norādīto kontaktinformāciju saziņai, lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga, mēs nebūsim konstatējuši, ka Jūs esat lūgto datu subjekts, un noraidīsim Jūsu iesniegto lūgumu.

Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies nekavējoties, jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegt Jums informāciju attiecībā uz Jūsu iesniegto lūgumu. Mums ir tiesības šo viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, kad informāciju pēc Jūsu lūguma nevaram Jums izsniegt, par to rakstiski Jūs informējot, mēs atteiksimies izpildīt Jūsu lūgumu.

  1. Kādā veidā Jūs varat sazināties ar mums?

- ar elektroniskā pasta starpniecību, rakstot uz e-pasta adresi: eveikals@latts.lv

- zvanot uz mūsu bezmaksas palīdzības tālruni nr.: …………

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

- tālruņa nr. 20209112

- e-pasta adrese: birojs@latts.lv

- pasta korespondences adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013 ar norādi LaTS Datu aizsardzības speciālistam

  1. Vai Jūsu personas dati pie mums ir drošībā?

Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus nepārtrauktai Jūsu personas datu drošības nodrošināšanai atbilstoši personas datu aizsardzības tiesību aktu prasībām.

Mēs izmantojam dažādas personas datu aizsardzības un drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas gan pie mums, gan pie mūsu sadarbības partneriem.

  1. Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkfailus[3]. Sīkfails tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu ar nolūku saglabāt datus, lai mēs varētu Jūs atpazīt kā Pakalpojumu lietotāju brīdī, kad apmeklējat mūsu interneta vietni. Ar sīkfailu palīdzību mēs varam sasaistīt Jūsu pirkuma vēsturi un citus datus. Ar sīkfailu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku pārlūkošanu, sniegt piemērotākus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu interneta vietnes lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot mūsu interneta vietni un Pakalpojumus.

Mūsu interneta vietnē tiek izmantoti trešās puses sīkfaili. Tie tiek lietoti, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi ar nolūku parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu interneta vietni. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo pušu sīkfailus, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savus sīkfailus Jūsu pārlūkprogrammā.

Plašāku informāciju par sīkfailiem, to izmantošanu un atteikšanos skatiet pie sīkfailu uzstādījumiem

 

 

 

 

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

[2]ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem

[3]Neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu, piemēram, mobilo telefonu, kad apmeklējat mūsu interneta vietni, un tiek saglabāts Jūsu pārlūkprogrammā.